درباره ما

 
 
 

پروژه‌هاي هنر سيار رسانه‌اي مستقل و گفت‌وگو محور، پيرامون هنر معاصر ايران است.